Tietosuoja ja tietoturva

Käsittelemme kaikkia asiakas- ja henkilötietoja henkilötietolain sekä rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehdimme yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

TF Bank Group (TF Bank) on ’rekisterinpitäjä’ henkilötiedoillesi, mikä tarkoittaa, että TF Bank määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. TF Bank on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi voimassa olevien henkilötietosuojaa koskevien lakien, asetusten ja säännösten mukaisesti.

 

Tietosuojaselosteen avulla TF Bank pyrkii antamaan lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi sekä miten turvaamme henkilökohtaiset tietosi. Tietosuojaseloste on täydennys yleisiin ehtoihin. TF Bankin henkilötietojen käsittelyä säännellään yleisen tietosuojasäännöksen (GDPR) (EU:n asetus 2016/679) mukaisesti. TF Bank tarjoaa rahoitustuotteita sekä palveluja tytäryhtiöidensä sekä sivuliikkeidensä kautta Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Tanskassa ja Espanjassa. GDPR-lainsäädäntö koskee kaikkia ETA/EU-maita ja tämän vuoksi TF Bank pyrkii siihen, että tämä tietosuojaseloste kattaa kaiken henkilötietojen käsittelyyn liittyvän informaation maissa, joissa TF Bank toimii.

Henkilötiedoilla TF Bank tarkoittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen ”rekisteröityyn henkilöön” liittyviä tietoja. ”Asiakas” on henkilö, joka on sopimussuhteessa tai suunnittelee sopimuksen tekemistä TF Bankin kanssa. TF Bank käsittelee henkilötietoja kuten henkilötunnus, osoite, kansalaisuus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, viranomaisen myöntämän asiakirjan kopio (esim. passi, ajokortti), sähköisen allekirjoituksen tai sähköisen henkilötunnuksen kopio.

 

 • TF Bank käsittelee henkilötietoja liittyen rekisteröidyn taloudelliseen tilanteeseen kuten luottotiedot sekä asiakassuhteen tarkoitukseen ja luonteeseen.
 • TF Bank käsittelee asiakassuhteen aikana kerättyjä henkilökohtaisia tietoja kuten sopimuksen muutoksia, maksuja, tilitapahtumia ja tilitapahtumien historiaa.
 • TF Bank käsittelee henkilötietoja sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat hakeneet TF Bankin palveluita tai tuotteita, mutta joiden kanssa TF Bank ei ole päätynyt asiakassuhteeseen.

3.1 Tarkoitus

TF Bank käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Markkinointitarkoituksiin, kuten uutiskirjeet, kumppanuusmarkkinointi ja asiakkaan seuranta verkossa.
 • Laina-, talletustili-, luottokortti- tai kaupan maksuratkaisuun liittyvän sopimuksen täytäntöönpanon seurantatarkoituksiin.
 • Laillisen velvoitteen kuten petosten ehkäisemisen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen, taloudellinen raportoinnin, luottoriskin edellyttämien pääomavaatimusten laskemisen, verotuksellinen raportoinnin ja viranomaisraportoinnin vuoksi.
 • Markkina- ja asiakasanalyysiin, liiketoiminnan ja menetelmien kehittämiseen, riskien hallintaan ja tilastointiin, TF Bankin tuotteiden, palvelujen ja asiakassuhteiden kehittämiseen.
 • Viestinnän kohdistamiseen palveluiden Google Ads ja Facebook Ads kautta
 • Tilastolliseen analysointiin ja verkkosivustojen seurantaan GA4:n (Google analytics) kautta

 

3.2 Oikeudelliset perusteet

TF Bank käsittelee henkilötietoja seuraavilla oikeudellisilla perusteilla:

a) Sopimus ja sopimuksen täytäntöönpano
TF Bank käsittelee välttämättömiä henkilötietoja sopimuksen täytäntöön panemiseksi TF Bankin kanssa sopimussuhteessa olevilta tai sopimusta valmistelevilta henkilöiltä. Tämä tavallisesti sisältää muun muassa tilisiirtojen rekisteröintiä, avoinna olevien saatavien laskemista, laskutusta, luottoriskien kehittymisen seurantaa ja luottotietomerkintöjä.
Ennen luottosopimuksen tekemistä tulee tehdä luottopäätös. Siihen liittyen on olennaista käsitellä muun muassa yhteystietoja, taloudellisia tietoja kuten vero- ja palkkatietoja, palkkakuitteja ja luottotietomerkintöjä.

b) Suostumus
TF Bank käyttää suostumusta oikeudellisena perusteena suoramarkkinointiin, kuten TF Bankin tuotteisiin liittyviin uutiskirjeisiin. Hakijat ja asiakkaat voivat antaa suostumuksen suoramarkkinoinnin vastaanottamiseksi hakemusprosessin aikana ennen sopimuksen tekemistä TF Bankin kanssa.

c) Lakisääteiset velvoitteet
TF Bank käsittelee henkilötietoja lakien, säännösten tai viranomaisten päätösten mukaisesti täyttääkseen ja noudattaakseen TF Bankia koskevat velvoitteet.

d) Oikeutettu etu
TF Bank käsittelee henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, eikä kyseinen etu ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksia ja vapauksia vastaan. TF Bank on arvioinut seuraavien käsittelytoimien olevan TF Bankin oikeutettujen etujen piirissä:

 • Käsitelläkseen tietoja ’rekisteröidyiltä henkilöiltä’, jotka ovat hakeneet TF Bankin tuotteita tai palveluita, mutta joiden hakemus on hylätty tai muusta syystä eivät ole päätyneet asiakassuhteeseen TF Bankin kanssa. TF Bankin tulee voida dokumentoida viranomaisille, mikäli lainahakemus on hylätty hakijan taloudellisen tilanteen vuoksi ja voida dokumentoida asiakkaalle hylkäykseen johtaneita taustoja, mikäli asiakas on reklamoinut asiasta.
 • Estääkseen petoksia havaitsemalla isompia muutoksia hakemuksen tiedoissa, kun uutta lainaa on haettu nopeasti hylätyn lainahakemuksen jälkeen. Tämän takia TF Bankin on tarpeen säilyttää hylätyn lainahakemuksen tiettyjä tietoja jonkin aikaa hylkäämisen jälkeen.
 • Käyttääkseen automaattista päätöksentekoa tai nk. profilointia luottohakemusten käsittelyssä. TF Bank käyttää automaattista päätöksentekoa esimerkiksi luottopäätöstä tehdessä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Profilointia käytetään asiakasanalyyseihin, menetelmien kehittämiseen, markkinointiin, automatisoituihin päätöksiin ja tapahtumien seurantaan petosten estämiseksi. Laillinen peruste profilointiin on pankin oikeutettu etu, oikeudellinen velvollisuus tai jos se on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Pankki käyttää profilointia lisätäkseen ymmärrystä asiakkaistaan, jotta pankin tuottamat palvelut ja tiedot ovat asiakkaiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisia, sekä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 • Käyttääkseen Google Ads ja Facebook Ads -palveluita kohdentamiseen.
 • Tilastolliseen analysointiin ja verkkosivustojen seurantaan GA4:n (Google analytics) kautta

TF Bank kerää henkilötietoja mm. seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä henkilöltä itseltään
 • Muista TF Bank Group:iin kuuluvista yrityksistä
 • TF Bankin kaupparahoitus-kumppaneilta
 • Tietopalvelutoimittajilta
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä
 • Lainanvälittäjiltä
 • Muilta rahoituslaitoksilta tai pankeilta
 • Luottotietoyhtiöiltä
 • Palveluntarjoajilta, jotka seuraavat verkkoliikennettä evästeiden avulla

TF Bank säilyttää henkilötietosi ajanjakson, joka on välttämätöntä tämän selosteen tarkoittamien tavoitteiden täyttämiseksi, ellei pidempiaikainen säilyttäminen ole laissa vaadittu tai sallittu. Tavallisesti tämä tarkoittaa (a) viiden (5) vuoden säilytysaikaa henkilöille, jotka ovat hakeneet TF Bankin tuotetta, mutta joiden hakemus on hylätty tai ovat päättäneet jättää hakemuksen täyttämättä, (b) kymmenen (10) vuoden säilytysaika asiakkaille, jotka ovat päättäneet sopimuksen (laina, talletustili, luottokortti, kaupparahoituksen lasku tai tililuotto), sopimuksen päättymispäivästä lukien.

Henkilötietojasi koskee pankkisalaisuus, joka tarkoittaa, että TF Bank ei luovuta henkilötietoja luvattomille henkilöille.

Pankkisalaisuuden salliessa, TF Bank jakaa henkilötietoja muille vastaanottajille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmansille osapuolille, joilla on oikeus toimia tiedon käsittelijöinä puolestamme tai TF Bank Groupin sisällä ennalta määrätyissä tehtävissä.

 • Muille TF Bank Group:in yrityksille ja yhteistyökumppaneille.
 • Markkinointiyhteistyö- ja kohdennuskumppaneille kuten Google Ads ja Facebook Ads
 • Tilastolliseen analysointiin ja verkkosivustojen seurantaan GA4:n (Google analytics) kautta
 • Maksujen vastaanottajille ja maksujen tarjoajille
 • Vakuutusten tarjoajille
 • Tietopalvelujen tarjoajille
 • Tietojärjestelmätoimittajille
 • Kolmansille osapuolille, jotka toimivat rekisterinpitäjinä, kuten perintätoimistot, vakuutuksenantajat, lainanvälittäjät, muut rahoituslaitokset ja pankit, sekä viranomaiset lakisääteisissä tapauksissa.
 • Sinulla on oikeus tietoon, kuinka TF Bank käsittelee henkilötietojasi, ja voit ottaa yhteyttä TF Bankiin, mikäli haluat yksityiskohtaisia tietoja henkilötietojesi käsittelystä. TF Bank voi edellyttää sinulta täsmällisyyttä asian suhteen.
 • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi käsitellä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, sisältäen sekä suoramarkkinoinnin että seurantatyökalujen, kuten evästeiden käytön.
 • Sinulla on oikeus pyytää pääsyä TF Bankin käsittelemiin henkilötietoihisi, ellei TF Bankilla ole oikeutta tai lakisääteistä velvollisuutta olla jakamatta henkilötietoja tai ellei tietoja voida luovuttaa turvallisesti.
 • Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua tai poistamista, mikäli tietyt säännöksiin perustuvat vaatimukset täyttyvät eikä TF Bank enää voi todistaa laillista perustetta tietojen käsittelylle.
 • Sinulla on oikeus tietojesi siirtämiseen, mikä liittyy läheisesti oikeuteesi pyytää pääsyä henkilötietoihisi mutta eroaa siitä tietyin tavoin. Oikeus tietojen siirtämiseen antaa sinun vastaanottaa TF Bankille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja toimittaa tietosi toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Sinulla on oikeus tehdä tietojenkäsittelyyn liittyvä valitus suoraan TF Bankille, ks. yhteystiedot kohta 8. Mikäli olet tyytymätön TF Bankin vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvojalle.
 • Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, ellei oikeutettu etu syrjäytä perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli haluat käyttää kohdassa 7. mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on tätä tietosuojaselostetta tai tietojenkäsittelyä koskevia kysymyksiä:

TF Bank AB, Suomen sivuliike
Postiosoite: PL5600, 00002 Helsinki
Puhelin: 0206 90591
Sähköposti: dpo@tfbank.fi

 

TF Bank voi muokata tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Tfbank.fi -sivusto käyttää HTTPS-yhteydensalaustekniikka, joka tarkoittaa sitä, että yhteys päätelaitteeltasi sivustollemme on HTTPS-protokollan mukaan suojattu. Painamalla selaimen osoitepalkissa näkyvää lukon kuvaa voi todentaa, että yhteys on suojattu. Älä jaa henkilötietojasi muilla kuin suojatuilla sivustoilla.

Tfbank.fi käyttää evästeitä, joiden avulla mitataan sivustolla tapahtuvaa liikennettä ja parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä.